Gemeente De Fryske Marren, corporaties en huurdersverenigingen ondertekenen prestatieafspraken

Gepubliceerd op 7 december 2016
Gemeente De Fryske Marren, corporaties en huurdersverenigingen ondertekenen prestatieafspraken

7 december jl. hebben gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen, Wonen Zuidwest Friesland en Elkien de “Prestatieafspraken De Fryske Marren 2017 - 2021” ondertekend.

Partijen maken deze afspraken op grond van de Woningwet 2015. Deze wet is sinds 1 juli 2015 vorig jaar van kracht. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gelijkwaardige partners zijn bij het maken van afspraken. Met elkaar maken zij prestatieafspraken waarin de volkshuisvestelijke ambities tot uiting komen. De partijen zijn verheugd dat er goede afspraken gemaakt zijn in het belang van de volkshuisvesting en de huurders in De Fryske Marren.

Partnerschap
Partijen beschouwen elkaar als partners in het wonen. Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen hebben concreet afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken, hoe ze elkaar kunnen versterken en in een veranderende woningmarkt betekenisvol kunnen zijn voor hun huurders. Kennisdelen en het zoeken coalities met andere partners in de zorg- en welzijnsector zijn uitgangspunten voor samenwerken.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Partijen vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. Het komende jaar zal er actieve monitoring plaatvinden van de verhuur, mutatiegraad en het aantal woningzoekenden in de gemeenten. Ook wordt een instrumentenkoffer ontwikkeld voor maatwerkondersteuning voor huurders die een betalingsrisico lopen. De corporaties in De Fryske Marren continueren hun inzet voor de huisvesting van statushouders door 1 op de 5 van de opnieuw verhuurbare woningen beschikbaar te stellen in 2017

Duurzaamheid
Partijen willen als het gaat om het thema wonen een zo duurzaam mogelijk woningvoorraad, dit is goed vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en comfort. Om een extra inzet te plegen verkennen partijen de mogelijkheden en kansen die het recent vastgestelde Klimaatakkoord Parijs biedt.